Bratislavské Dentálne Dni

Parodontológia a legislatíva v zubnom lekárstve

3. - 4. mája 2024

DoubleTree by Hilton, Bratislava

Bratislavské Dentálne Dni

Parodontológia a legislatíva v zubnom lekárstve

3. - 4. mája 2024

DoubleTree by Hilton, Bratislava

kongres 2024
BRATISLAVSKÉ
DENTÁLNE DNI

Parodontológia a legislatíva v zubnom lekárstve

Zubné lekárstvo je jedno z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich odvetví medicíny. Témou tretieho ročníka medzinárodného kongresu Bratislavské dentálne dni 2024  bude parodontológia a legislatíva v zubnom lekárstve.

Zúčastnite sa na exkluzívnom kongrese v reprezentatívnych priestoroch hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, všetkých vás srdečne pozývame!

SKZL pridelila vzdelávacej akcii počet kreditov:
1 deň – 8 kreditov
2 dni – 16 kreditov

Možnosť parkovania priamo v hotelovom podzemnom parkovisku, cena 1€/hod.
Dostupné aj MHD, zastávka Zimný štadión Ondreja Nepelu, príp. Bajkalská.

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne cez odkaz: 
Ubytovanie Hilton – Bratislavské Dentálne Dni 2024

Prednášajúci

a iní ...

program

Zmena programu vyhradená.
Prednášky budú simultánne tlmočené z anglického jazyka.

registrácia na kongres


Osobné údaje

Neregistrovaný v SKZL - osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov, napr. člen ČSK, nečlen ČSK

*** Neregistrovaný v SKZL - 1111.
*** Študentská registrácia - 0000.
Študenti sa pri účasti musia preukázať platným študentským preukazom.


Údaje k platbe prevodným príkazom:

Číslo účtu: SK73 0200 0000 0042 2844 4458
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 924
Poznámka: meno a priezvisko


Firemné údaje

Firemné údaje prosim vyplňajte len v prípade, že nakupujete na firmu.


I. ročník Plesu zubných lekárov*
Ples nie je súčasťou kongresu!

*Cena lístka na ples zubných lekárov je 100€ / osoba (člen / nečlen).

Termín uzávierky registrácie je 25.4.2024.

HLAVNÝ PARTNER

Partneri

usporiadateľ

MUDr. Jan Streblov

CZECHIA

Pacient s parodontitidou v ordinaci
praktického zubního lékaře

Pacient s parodontitidou v ordinaci
praktického zubního lékaře

Parodontitida patří mezi nejběžnější lidská onemocnění a každý praktický zubní lékař se s ní u svých pacientů setkává. Se zlepšováním konzervativní a endodontické léčby jsme schopni zachovat více zubů a do budoucna se tak očekává, že pacienti budou ztrácet více zubů pro parodontitidu, než pro následky zubního kazu. Včasná diagnostika a účinná terapie tak spolurozhodují o tom, zda si pacient bude schopen zachovat zuby do vysokého věku. Autor se proto ve své prezentaci bude věnovat diagnostice podle nové klasifikace parodontitidy podle Evropské parodontologické federace (2018) s následnou diskusí nad etiologií a patofyziologií tohoto onemocnění. Druhým podstatným tématem bude terapie podle guidelinů EFP rozdělená do tří kroků (behaviorální změny, nechirurgická terapie a chirurgická terapie), kdy budou jednotlivé postupy bohatě dokumentovány na vlastních kazuistikách. Závěr přednášky bude věnován nejsložitějším případům pacientů s parodontitidou stage IV a potřebě interdisciplinárního přístupu při léčbě těchto pacientů. Účastník přednášky by si měl odnést nejnovější poznatky o parodontitidě a o představu o možnostech současné terapie, to vše s důrazem na praktičnost a použití v běžné praxi ve spolupráci s dentální hygienistkou.

MDDr. Michal Štefanatný, PhD.

SLOVAKIA

Kryť či nekryť?

Kryť či nekryť?

S gingiválnym recesom sa stretávame čoraz častejšie a to nie len u starnúcich pacientov, keďže ich výskyt narastá s vekom. Je spojený so stratou závesného aparátu, pričom sa do dutiny ústnej odhalí časť povrchu koreňa. To môže mať za dôsledok okrem zhoršenia estitky taktiež vznik kariéznych či nekariéznych cervikálnych defektov, poprípade dentínovú hypersenzitivitu. Etiológia vzniku recesov nie je úplne jasná, avšak existujú určité rizikové faktory, ktoré tento stav môžu spôsobovať a preto je potreba s nimi počítať pri plánovaní stomatologických výkonov. Čo máme robiť, keď už recesus vznikol? Je možné všetky problémy vyriešiť niektorou z techník mukogingiválnej chirurgie? Mám to vôbec riešiť?

prof. Tomasz Gedrange

POLAND

Bone reconstruction in orthodontic point of view

Bone reconstruction
in orthodontic point of view

Professor Medical University of Wroclaw,
Poland and Dresden University of Technology, Germany
Study of dentistry at the Friedrich Schiller University (FSU) Jena, Germany
Study of medicine at the Wroclaw Medical University, Poland
2002 Education as tutor in PBL (Problem based learning), Harvard University education
Programme, 1993-1995 Assistant at the Institute of Pharmacology and Toxicology at the FSU Jena, Germany
2004-2011 Professor and Director of Department of Orthodontics, Preventive and Pediatric
Dentistry Centre of Dentistry and Oral Health, Ernst-Moritz-Arndt-University, Greifswald,
Germany
Since 2010 – Professor in the department of dental surgery at Medical University of Wroclaw,
Poland
2013 nomination from president Republic of Poland to professor (the title of Presidential
Professors)
He is recipient of numerous awards and grands over 3 million Euro and published more than 220 original articles in pre-reviewed journals.

An accurate diagnosis is the most essential requisite for providing treatment with a predictable prognosis and long term success. Prior to administering treatment, the aetiology of the disorders must be investigated and a correct diagnosis established. An abundance of treatment plans and options are available today, limited only by medical contraindications, time, and the financial resources of a given patient.
Defects involving severe disorders in the relationship between the maxilla and the mandible do not qualify only for orthodontic treatment. Such disorders should be treated by an interdisciplinary orthodontic and surgical team. Despite the use of standard treatment methods, the therapy is always planned and carried out individually for each patient.
For this reason, alternative solutions and treatment methods are being sought. Regenerative medicine, which has already been known in reconstructive surgery, is used increasingly more often in the treatment of orthognathic defects. It is a mistake to ignore skeletal disorders in adult patients in the hope that bone formation can be influenced by the orthodontic movement of the tooth.

MDDr. Miroslav Marček

SLOVAKIA

Starostlivosť o klientky
počas gravidity

Starostlivosť o klientky
počas gravidity

Počas pôsobenia na LF a súkromnej ambulantnej praxi som sa mnohokrát stretával s klientkami v období gravidity. Pri anamnestickom odbere informácií som zistil, že naším budúcim novorodičkám neboli poskytnuté adekvátne informácie o zmenách v dutine ústnej. Preto považujem za dôležité pripomenúť si najčastejšie diagnózy vyskytujúce počas gravidity a ich následnú liečbu. Cieľom prednášky je naučiť sa rozpoznávať problémy v správny čas, zabezpečiť zlepšenie zdravia pre matku i dieťa.

Všeobecné, záručné a storno podmienky

Zmluvný vzťah medzi účastníkom a organizátorom je upravený týmito všeobecnými a záručnými podmienkami účasti na vzdelávacej akcii (ďalej len „akcia“):

 1. Prihlásenie: Zaplatením poplatku a odoslaním vyplnenej prihlášky s priloženou fotokópiou o úhrade, je účastník záväzne prihlásený na akciu. Pozor! Prihláška bez priloženej fotokópie o úhrade nie je akceptovaná.
  Uchádzači, ktorí uhradia poplatky po termíne uzávierky, nemusia byť z kapacitných dôvodov zaradení.
  V prípade dostatočnej kapacity je možné zaradiť i uchádzačov, ktorí realizovali svoje platby oneskorene.
 2. Termín uzávierky, resp. úhrady je 15 dni pred akciou (pokiaľ nie je avizované inak).
 3. Cena a platenie sú ustanovené dohodou medzi organizátorom a účastníkom.
 4. Storno podmienky a poplatky: Všetky zmeny a storná prijímame výhradne písomne!
  V prípade, že účastník zruší účasť najneskôr 14. deň pred začiatkom akcie, obdrží 100% náhradu.
  Účastník, ktorý zruší účasť neskôr, si musí nájsť náhradníka, inak poplatok prepadá.
  Túto zmenu je povinný nahlásiť organizátorovi.
 5. Zrušenie kurzu:
  Organizátor má právo zrušiť kurz pri nedostatočnom počte účastníkov a pri mimoriadnych okolnostiach, za ktoré sa považujú:
  • udalosť, ktorá je pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a pri všetkom úsilí neodvrátiteľná,
  • obmedzenia stanovené opatreniami, nariadeniami alebo inými záväznými právnymi aktami vydanými zo strany príslušných orgánov.

  Pri zrušení akcie organizátorom sa vracia poplatok v plnej výške.

 6. Obmedzenie počtu účastníkov:
  V prípade, ak organizátor bude povinný na základe obmedzení stanovených opatreniami, nariadeniami alebo inými záväznými právnymi aktami vydanými zo strany príslušných orgánov znížiť počet prihlásených účastníkov, vráti v plnej výške poplatok tým účastníkom, ktorých účasť nebude z tohto dôvodu možná.
  Poradie prihlásených účastníkov je dané dátumom uhradenia poplatku za akciu.

   

Svojím podpisom na prihláške účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami

Registrácia úspešná

Na Váš e-mail bola poslaná potvrdzujúca
správa o registrácií.
V prípade nedoručenia potvrdzujúcej správy nás prosím kontaktujte
na e-mail: rkzlba@skzl.sk

Bratislavské Dentálne Dni

Bratislavské Dentálne Dni

Parodontológia a legislatíva
v zubnom lekárstve

Parodontológia a legislatíva
v zubnom lekárstve

3. - 4. mája 2024

3. - 4. mája 2023

DoubleTree by Hilton, Bratislava

DoubleTree by Hilton, Bratislava